Pridaj sa do Supershape LETNEJ VÝZVY, začať môžeš aj DNES!

Podmienky spracovania osobných údajov

 

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti KLUUG s. r. o., so sídlom Láb 455, 900 67, IČO: 44748485, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 58109/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobních údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobních údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

- Meno a Priezvisko

- E-mail

- Telefónne číslo

- Ulica, mesto, PSČ, Štát

2. Osobné údaje uvedené v bode 1. Podmienok spracovania osobných údajov je nutné spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení, návodov, tipov, produktov a realizácie ďalších marketingových aktivit, ktoré sa budeme snažiť prispôsobiť na mieru tomu, čo Vás najviac zaujíma a čo je pre Vás najrelevantnejšie. Tieto údaje budú Správcom spracované najdlhšie po dobu 3 rokov od Vašej poslednej objednávky.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste súhlas udelili, inak zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosi KLUUG s. r. o.

4. Spracovanie osobních údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo príjemcovia:

- Poskytovateľ softwaru, spoločnosť Anawe s.r.o., Ruská 886, 436 01 Litvínov, Česká republika, IČO: 28990218.

5. Podľa Zákona o ochranne osobných údajov máte právo:

súhlas kedykoľvek odvolať,

požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov (konanie o ochrane osobných údajov)

požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a ako sa spracúvajú,

požadovať od nás vysvetlenia o spracovaní osobných údajov, osobitne o účele spracúvania, kategórii spracovaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Správcu opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o zdroji osobných údajov, ak sme  osobné údaje nezískali od Vás,

- v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.